[FORO] Nami Tamaki Spain


[FORO] Nami Tamaki Spain

Info


Usuario: NamiKei
Descripcin: Foro del fanclub no oficial de Nami Tamaki en España desde abril de 2008. Por fans y para fans, ¡síguenos y sabrás todo sobre esta fantástica artista!
URL: http://namitamaki.forospanish.com/
Categora: J-Pop
Miembro desde: 2011-02-19

Valoracin media: 4 / 5
Nmero de Votos: 19
4/5

Comentarios


2014-12-28 00:53:57
I am at a loss of words. For someone to go to that exmetre my heart goes out to her. Shame is an awful thing to have to carry especially at that age. What kind of organization would even promote something like this. I hope she will realize that her value as a person isn't wrapped up in what others say about her.

2016-11-06 18:49:18
à°‡ంà°¤ à°µెà°°ైà°Ÿీà°—ా à°•ోà°ª్పడుà°¤ూ, మరోపక్à°• ఇష్à°Ÿంà°—ా, à°¹ెà°š్à°šà°°ిà°¸్à°¤ూ,మరో పక్à°• à°°ిà°¯ాà°²ిà°Ÿీ à°·ోలకు à°à..3137;à°°à°•à°²ేà°¸్à°¤ూ#&..à°œš°¨్మదిà°¨ à°¶ుà°­ాà°•ాంà°•్à°·à°²ు ఎవరైà°¨ా à°šెà°ª్పగలరా? à°­à°²ే à°‰ంà°¦ి à°®ీ ఉత్తరం! à°ªాà°µుà°°ం à°¤ో à°ªంపకూà°¡à°¦ూ à°¬ాà°²ూà°•ి! ఇకపోà°¤ే à°®ీà°°ు,మధుà°°à°µాà°£ి à°—ాà°°ు,à°°ాà°§ిà°• à°—ాà°°ు à°‡ంà°•ా à°œూà°¨్à°²ో à°ªుà°Ÿ్à°Ÿిà°¨ à°—ొà°ª్à°ªోà°³్à°³ంà°¤ా à°•à°²్à°¸ి à°œూà°¨్à°²ో à°ªుà°Ÿ్à°Ÿిà°¨ à°—ొà°ª్à°ªోà°³్à°³ à°¸ంà°˜ం à°’à°•à°Ÿి à°ªెà°Ÿ్à°Ÿాà°²్à°¸ింà°¦ే à°…à°¯ిà°¤ే!

Votar y comentar este sitio
Mostrar todos los comentarios

Estadsticas

Diarias PVs nico PVs total Entradas nicas Total entradas Salidas nicas Total salidas
Promedio 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Hoy 0 0 0 0 0 0
Ayer 0 0 0 0 0 0
febrero 22 0 0 0 0 0 0
febrero 21 0 0 0 0 0 0
febrero 20 0 0 0 0 0 0
febrero 19 0 0 0 0 0 0
febrero 18 0 0 0 0 0 0
febrero 17 0 0 0 0 0 0
febrero 16 0 0 0 0 0 0
febrero 15 0 0 0 0 0 0
Mejor 20 215 3 6 2 3
Semanales PVs nico PVs total Entradas nicas Total entradas Salidas nicas Total salidas
Promedio 0.8 30.0 0.1 0.1 0.0 0.0
Esta semana 0 0 0 0 0 0
ltima semana 0 0 0 0 0 0
Semana 06 0 0 0 0 0 0
Semana 05 0 0 0 0 0 0
Semana 04 0 0 0 0 0 0
Semana 03 0 0 0 0 0 0
Semana 02 1 215 1 1 0 0
Semana 01 2 34 0 0 0 0
Semana 52 4 50 0 0 0 0
Semana 51 1 1 0 0 0 0
Mejor 80 432 15 20 4 5
Mensuales PVs nico PVs total Entradas nicas Total entradas Salidas nicas Total salidas
Promedio 2.9 46.0 0.1 0.1 0.0 0.0
Este Mes 0 0 0 0 0 0
ltimo Mes 3 249 1 1 0 0
diciembre 17 6 60 0 0 0 0
noviembre 17 4 43 0 0 0 0
octubre 17 3 3 0 0 0 0
septiembre 17 3 3 0 0 0 0
agosto 17 1 1 0 0 0 0
julio 17 3 3 0 0 0 0
junio 17 3 95 0 0 0 0
mayo 17 3 3 0 0 0 0
Mejor 266 1,223 24 29 5 6
PVs nico PVs total Entradas nicas Total entradas Salidas nicas Total salidas
Total 5,188 12,767 150 186 26 29