[FORO] Nami Tamaki Spain


[FORO] Nami Tamaki Spain

Info


Usuario: NamiKei
Descripcin: Foro del fanclub no oficial de Nami Tamaki en España desde abril de 2008. Por fans y para fans, ¡síguenos y sabrás todo sobre esta fantástica artista!
URL: http://namitamaki.forospanish.com/
Categora: J-Pop
Miembro desde: 2011-02-19

Valoracin media: 4 / 5
Nmero de Votos: 19
4/5

Comentarios


2012-09-25 12:34:24
1DJ2C8 <a href="http://ucgqtkgduhmr.com/">ucgqtkgduhmr</a>

2016-11-06 18:49:18
à°‡ంà°¤ à°µెà°°ైà°Ÿీà°—ా à°•ోà°ª్పడుà°¤ూ, మరోపక్à°• ఇష్à°Ÿంà°—ా, à°¹ెà°š్à°šà°°ిà°¸్à°¤ూ,మరో పక్à°• à°°ిà°¯ాà°²ిà°Ÿీ à°·ోలకు à°à..3137;à°°à°•à°²ేà°¸్à°¤ూ#&..à°œš°¨్మదిà°¨ à°¶ుà°­ాà°•ాంà°•్à°·à°²ు ఎవరైà°¨ా à°šెà°ª్పగలరా? à°­à°²ే à°‰ంà°¦ి à°®ీ ఉత్తరం! à°ªాà°µుà°°ం à°¤ో à°ªంపకూà°¡à°¦ూ à°¬ాà°²ూà°•ి! ఇకపోà°¤ే à°®ీà°°ు,మధుà°°à°µాà°£ి à°—ాà°°ు,à°°ాà°§ిà°• à°—ాà°°ు à°‡ంà°•ా à°œూà°¨్à°²ో à°ªుà°Ÿ్à°Ÿిà°¨ à°—ొà°ª్à°ªోà°³్à°³ంà°¤ా à°•à°²్à°¸ి à°œూà°¨్à°²ో à°ªుà°Ÿ్à°Ÿిà°¨ à°—ొà°ª్à°ªోà°³్à°³ à°¸ంà°˜ం à°’à°•à°Ÿి à°ªెà°Ÿ్à°Ÿాà°²్à°¸ింà°¦ే à°…à°¯ిà°¤ే!

Votar y comentar este sitio
Mostrar todos los comentarios

Estadsticas

Diarias PVs nico PVs total Entradas nicas Total entradas Salidas nicas Total salidas
Promedio 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Hoy 0 0 0 0 0 0
Ayer 0 0 0 0 0 0
abril 23 0 0 0 0 0 0
abril 22 0 0 0 0 0 0
abril 21 0 0 0 0 0 0
abril 20 0 0 0 0 0 0
abril 19 0 0 0 0 0 0
abril 18 0 0 0 0 0 0
abril 17 0 0 0 0 0 0
abril 16 0 0 0 0 0 0
Mejor 20 215 3 6 2 3
Semanales PVs nico PVs total Entradas nicas Total entradas Salidas nicas Total salidas
Promedio 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Esta semana 0 0 0 0 0 0
ltima semana 0 0 0 0 0 0
Semana 15 0 0 0 0 0 0
Semana 14 0 0 0 0 0 0
Semana 13 0 0 0 0 0 0
Semana 12 0 0 0 0 0 0
Semana 11 0 0 0 0 0 0
Semana 10 0 0 0 0 0 0
Semana 09 0 0 0 0 0 0
Semana 08 0 0 0 0 0 0
Mejor 80 432 15 20 4 5
Mensuales PVs nico PVs total Entradas nicas Total entradas Salidas nicas Total salidas
Promedio 2.3 36.2 0.1 0.1 0.0 0.0
Este Mes 0 0 0 0 0 0
ltimo Mes 0 0 0 0 0 0
febrero 18 0 0 0 0 0 0
enero 18 3 249 1 1 0 0
diciembre 17 6 60 0 0 0 0
noviembre 17 4 43 0 0 0 0
octubre 17 3 3 0 0 0 0
septiembre 17 3 3 0 0 0 0
agosto 17 1 1 0 0 0 0
julio 17 3 3 0 0 0 0
Mejor 266 1,223 24 29 5 6
PVs nico PVs total Entradas nicas Total entradas Salidas nicas Total salidas
Total 5,188 12,767 150 186 26 29